'فنی ومهندسی'

فنی ومهندسی

autodesk inventor
2,300,000 تومان

autodesk inventor

مدت زمان دوره : 50 ساعت

autodesk inventor

بیشتر بخوانید
Mechanical Design by CATIA
2,300,000 تومان

Mechanical Design by CATIA

مدت زمان دوره : 50 ساعت

Mechanical Design by CATIA

بیشتر بخوانید
ABAQUS مقدماتی
2,000,000 تومان

ABAQUS مقدماتی

مدت زمان دوره : 45 ساعت

ABAQUS مقدماتی

بیشتر بخوانید
Mechanical Design by SOLIDWORKS
2,500,000 تومان

Mechanical Design by SOLIDWORKS

مدت زمان دوره : 50 ساعت

Mechanical Design by SOLIDWORKS

بیشتر بخوانید
Project Control & Planning with MS Project
2,000,000 تومان

Project Control & Planning with MS Project

مدت زمان دوره : 45 ساعت

Project Control & Planning with MS Project

بیشتر بخوانید
safe&Etabs
4,900,000 تومان

safe&Etabs

مدت زمان دوره : 100 ساعت