در حال بارگیری ...

برنامه زمان بندی کلاس ها

خانه صفحات برنامه زمان بندی کلاس ها

برنامه زمان بندی کلاس ها

نام دوره

استاد

ساعت

روز

EnglishTime 2A

فاطمه حسین زاده

18:45-20

شنبه/دوشنبه

EnglishTime 5A

فاطمه حسین زاده

17:30-18:45

شنبه/دوشنبه

Interchange 2D

مهدی نباتیان

18:45-20

شنبه/دوشنبه

EnglishTime 3B نازنین بابایی 18:30 - 17

شنبه/دوشنبه

EnglishTime 1B

زینب احمدی 18:45 - 17:30 شنبه / چهارشنبه

Interchange 3B

مهدی نباتیان

18:45 - 17:30

شنبه/دوشنبه

EnglishTime 2B

زینب احمدی 18:45-20

شنبه/دوشنبه

Intro 1B مریم صادقی 18:30 - 17

شنبه/دوشنبه

EnglishTime 6A

مریم صادقی 21:30 - 20

شنبه/دوشنبه

EnglishTime 1B

مریم صادقی 18:45 - 17:30 یکشنبه/سه شنبه

EnglishTime 6A

مریم صادقی(حضوری) 20 - 18:45 یکشنبه/سه شنبه
Little Pocket 1B فرشته رضایی 18:30 - 17:30

شنبه/دوشنبه

Starter 1 فرشته رضایی 20 - 18:30

شنبه/دوشنبه

Interchange 1A مهدی نباتیان 17:30 - 16:15 یکشنبه / سه شنبه
English Time 3A فرشته رضایی 18:30 - 17

یکشنبه / سه شنبه

English Time 3B

فرشته رضایی 20 - 18:30

یکشنبه / سه شنبه

English Time 1B

مریم صادقی 18:45 - 17:30

یکشنبه / سه شنبه

English Time 6A

مریم صادقی 20 - 18:45

یکشنبه / سه شنبه

Pocket 2A خانم رادمنش 17:30 - 16:30 یکشنبه / سه شنبه 
Interchange 1D سینا خلیلی 17:30 - 16

یکشنبه / سه شنبه 

English Time 1A نازنین بابایی 18:30 - 17

یکشنبه / سه شنبه 

English Time 1A

نازنین بابایی 20 - 18:30

یکشنبه / سه شنبه 

Magic 1B فاطمه حسین زاده 18:30 - 17 یکشنبه / سه شنبه
English Time 1B فاطمه حسین زاده 20 - 18:30 یکشنبه / سه شنبه