جزئیات دوره

خانه / دوره ها / جزئیات safe&Etabs
''

اطلاعات دوره

  • گروه دوره: آموزش محاسبات ساختمان با Etabs &Safe
  • زمان شروع دوره : 14  مرداد  1403
  • مدت زمان : 100
  • قیمت : 8,800,000 تومان
  • نوع دوره :حضوری
  • ورود ثبت نام
    دوست عزیز، برای خرید این دوره ابتدا باید وارد سایت شوید

safe&Etabs

سرفصل دوره محاسبات ساختمان با Safe & Etabs

۱- بررسی و آشنایی با سیستم های ساختمانی رایج
۱-۱ سیستم رایج در ایران
۱-۲ سیستم رایج در دنیا
۱-۳ سیستم پیشرفته
۱-۴ انتخاب سیستم ساختمانی مناسب

۲-بررسی و آشنایی با سیستم های سقف رایج
۲-۱ سیستم های معمول در ایران
۲-۲ سیستم های پیشرفته
۲-۳ انتخاب سیستم سقف

۳-بررسی مبحث ۶ و استاندارد ۲۸۰۰
۳-۱ فصول بارهای ( مرده – زنده – برف ) مبحث ۶ (بار باد)
۳-۱-۱ محاسبه بار مرده سقف با جزئیات معماری
۳-۱-۲ محاسبه بار مرده دیوارها
۳-۱-۳ بررسی جدول بارهای زنده
۳-۱-۴ کاهش سربار زنده
۳-۱-۵ آنالیز مودال
۳-۲ محاسبه بار زلزله بر اساس ۲۸۰۰ ویرایش ۴
3-2-1 محاسبه ضریب C و K
۳-۲-۲ محاسبه پیچش اتفاقی
۳-۲-۳ انتقال تراز پایه

۴- مدلسازی قاب خمشی فلزی و قاب ساده فلزی و مهاربند همگرا
۴-۱ نحوه تعریف مصالح
۴-۲ نحوه تعریف مقاطع فلزی استاندارد
۴-۳ نحوه تعریف مقاطع فلزی در فشار
۴-۳-۳ سقف دال بتنی
۴-۴ ترسیم المان های فلزی
۴-۴-۱ ترسیم ستون ها
۴-۴-۲ تیرها
۴-۴-۳ بادبندها
۴-۵ اصلاح مشخصات المان ها
۴-۵-۱ تعریف تکیه گاه ها
۴-۵-۲ تعریف دیافراگم سقف
۴-۵-۳ تعریف مقاطع
۴-۵-۴ تعریف اتصالات
۴-۵-۵ تعریف انتهای صلب المانها
۴-۶ بارگذاری
۴-۶-۱ بارهای گسترده
۴-۶-۱-۱ مرده سقف ها
۴-۶-۱-۲ زنده دسقف ها
۴-۶-۲ بارهای خطی
۴-۶-۲-۱ بارهای خطی دیوار
۴-۶-۲-۲ بار متمرکز پله ها
۴-۶-۲-۳ بار سقف دیوارها برای اصلاح جرم
۴-۶-۳ بارهای متمرکز
۴-۶-۳-۱ بار خرپشته
۴-۶-۳-۲ بار آسانسور
۴-۷ آنالیز سازه
۴-۷-۱ آنالیز سازه
4-7-1 آنالیز P – ∆
4-7-1-1 پارامترهای P – ∆
4-7-1-2 روش های آنالیز P – ∆
۴-۷-۲ آنالیز مودال
۴-۷-۲-۱ تعریف آنالیز مودال
۴-۷-۲-۲ پارامترهای آنالیز مودال
۴-۷-۳ بررسی خطاها
۴-۷-۳-۱ خطاهای هندسی
۴-۷-۳-۲ خطاهای آنالیز
۴-۷-۳-۳ خطاهای بعد از آنالیز
۴-۸ کنترل خروجی آنالیز
۴-۸-۱ نمایش تغییر شکل ها
۴-۸-۲ نمایش نیروهای داخلی
4-8-3 کنترل UPLIFT
۴-۸-۴ تعیین تعداد مهاربندها
۴-۹ طراحی سازه فلزی
4-9-1 تعیین آئین نامه های طراحی AICS-2010 و مبحث10
۴-۹-۲ تعریف ترکیب بارها
4-9-2-1 مطابق AISC
۴-۹-۲-۲ مطابق با مبحث۶
۴-۹-۳ پارامترهای طراحی
4-9-3-1 ضریب K
4-9-3-2 ضریب Cm
۴-۹-۳-۳ ضریب طول مهار نشده
۴-۹-۴ طراحی ستونها و تغییر مقاطع آن و بهینه کردن آن
۴-۹-۵ طراحی تیرها و تغییر مقاطع آن و بهینه کردن آن
۴-۹-۶ طراحی بادبندها و تغییر مقاطع آن و بهینه کردن آن
۴-۹-۷ کنترل های لرزه ای
۴-۹-۷-۱ قاعده ۳۰-۱۰۰
۴-۹-۷-۲ قاعده زلزله تشدید یافته
۴-۹-۷-۳ قاعده مقطع فشرده
۴-۹-۷-۴ قاعده لاغری
4-9-8 کنترل Drift
4-9-8-1 کنترل معمولی Drift
4-9-8-2 کنترل Drift در حالت زلزله کاهش یافته
۴-۹-۹ تیپ بندی مقاطع و تعیین وزن تقریبی

۵- مدلسازی قاب خمشی بتنی برای سازه قبلی
۵-۱ تعیین اصلاحات سازه قبلی
۵-۱-۱ اصلاح محورها
۵-۱-۲ اصلاح مقاطع
۵-۱-۲-۱ تعریف مقاطع ستون
۵-۱-۲-۲ ضوابط مبحث ۹
۵-۱-۲-۳ تعریف مقاطع تیر
۵-۱-۲-۴ ضوابط مبحث ۹
۵-۱-۳ اصلاح بارهای زلزله (۲۸۰۰)
۵-۱-۴ تعریف ضرایب ترک خوردگی

۵-۲ طراحی سازه بتنی
5-2-1 تعریف آئین نامه ACI-2008 و CSA(2004) و مبحث 9
5-2-2 تعریف ترکیب بارهای زلزله ACI و مبحث 6
۵-۲-۳ اعمال قاعده ۳۰-۱۰۰
۵-۲-۴ تعریف شکل پذیری المان ها
5-2-5 طراحی و کنترل ستون ها برای P-M-M
۵-۲-۶ تعیین آرماتور خمشی تیرها
۵-۲-۷ تعیین آرماتور برشی ستون ها و تیرها
۵-۲-۸ کنترل پیچش در تیرها
5-2-9 کنترل Drift

۶- مدلسازی قاب خمشی بتنی
۶-۱ اصلاح سیستم قاب خمشی بتنی
۶-۲ تعریف ضریب ترک خوردگی
۶-۳ اصلاح بار زلزله
6-4 تعیین آئین نامه طراحی ACI – 2008 و مبحث 9
 

۷-آنالیز دینامیکی
۷-۱ مقدمه تئوری آنالیز دینامیکی
۷-۲ آنالیز دینامیکی طیفی
۷-۳ معرفی آنالیز طیفی
۷-۳-۱ فعالسازی آنالیز مودال
۷-۳-۲ تعریف طیف
۷-۳-۳ اصلاح ضرایب

8- مدلسازی فونداسیون نواری و گسترده با SAFE
8-1 انتقال اطلاعات از ETABS
۸-۲ تعریف های مربوطه به مصالح – مقاطع دال ، تیر و ستون
8-3 تعریف Grid ها
۸-۴ تعریف بارگزاری
۸-۵ تعریف پی
۸-۶ ترسیم نوارهای طراحی
۸-۷ کنترل تنش زیر پی
۸-۸ تعریفآئین نامه طراحی
۸-۹ تعریف ترکیب بارهای طراحی
۸-۱۰ تعیین آرماتورهای خمشی
۸-۱۱ کنترل برش پانچ


۹-تهیه دفترچه محاسبات
۹-۱ معرفی فصول دفترچه محاسبات
۹-۲ کنترل پیچش اتفاقی
9-3 کنترل Drift
۹-۴ کنترل نا منظمی سازه
۹-۵ کنترلهای مربوط به طراحی
۹-۶ کنترل های