در حال بارگیری ...

لینک ورود به کلاس مجازی

لینک ورود به کلاس مجازی

هنر و معماری

3dsmax دوشنبه سه شنبه                                                      

                   vray دوشنبه ها استاد نباتی

                          revit  استاد نباتی

                                   حساب داری شبنه و دوشنبه

                                              3dsmax یکشنبه ها -سه شنبه ها

زبان های خارجه

                   صادقی intro شنبه و دوشنبه 5 الی 6:30

            Magic Time1aشنبه وچهارشنبه 17الی 18:30 وفایی نژاد

             Magic Time1aشنبه وچهارشنبه 6:30الی 20وفایی نژاد

                                                بابایی englishtime 3a   شنبه دوشنبه

             magic1-aخانم بابایی یکشنبه و سه شنبه ساعت 10:30 الی 12 

                  magic time 1/bیکشنبه سه شنبه 5:30 الی 6:45خانم کاردوست

       magic1a یکشنبه و سه شنبه خانم بابایی ساعت 17 الی 18:30

                              inter2c احمدی دوشنبه و چهارشنبه

                     englishtime2aاحمدی شنبه و  دوشنبه6:45-8:00

                                     احمدی littlepocket

                   englishtime1aاحمدی شنبه و  چهارشنبه 4:00-5:30

                      magic1bاحمدی دوشنبه و  چهارشنبه 5:30-6:45

               englishtime 1b  استاد کاردوست شنبه و دوشنبه 6:45 الی 8

 

                          inter3/a استاد نباتیان شنبه دوشنبه5:30 الی 6:45

                  magic1a یکشنبه و سه شنبه خانم بابایی ساعت 18:30 الی 20

                           کاردوست english time 4a

                            magic time 1/bیکشنبه سه شنبه 5:30 الی 6:45خانم کاردوست

                         INTER1  استاد خلیلی

                 passages1a نباتیان پنجشنبه ها

               inter2C استاد نباتیان پنجشنه ها

           magic time 1/bیکشنبه سه شنبه 5:30 الی 6:45خانم کاردوست

                                    inter2b یکشنبه -سه شنبه نباتیان

                                                      englishtime 3a  بابایی شنبه دوشنبه

                                                                 intro c nabatian

                                                    passages1d نباتیان دوشنبه و  چهارشنبه

                                                       کاردوست english time 4a

               english time 2/bخانم رضایی یکشنبه و سه شنبه  5الی 6:30

      englishtime3a-خانم رضایی یکشنه و سه شنبه 6:30 الی 8

       english time 1/bروز های شنبه و دوشنبه ها استاد رضایی ساعت 7 الی 8:15

english time 2/bخانم رضایی یکشنبه و سه شنبه  5الی 6:30

                                                                                             passages 2c استاد نباتیان شنبه ها و دوشنبه ها

     magic 1 a حسین زاده یکشنبه ..سه شنبه 17 الی 18:30

 

                       Magic Time1aشنبه وچهارشنبه 6:30الی 20وفایی نژاد

                       Magic Time1aشنبه وچهارشنبه 17الی 18:30 وفایی نژاد

                                                inter2c نوری پنجشنبه 12-14:30

                                                                         englishtime 1 حسین زاده