جزئیات دوره

خانه / دوره ها / جزئیات Mechanical Design by CATIA
''

اطلاعات دوره

 • گروه دوره: طراحی مکانیکی به کمک CATIA
 • مدت زمان : 50
 • قیمت : 1,900,000 تومان
 • نوع دوره :حضوری
 • ورود ثبت نام
  دوست عزیز، برای خرید این دوره ابتدا باید وارد سایت شوید

Mechanical Design by CATIA

سرفصل دوره آموزشی CATIA

 • محیط کاری ترسیم دو بعدی (Sketcher)
 • محیط کاری ساخت قطعه (Part Model)
 • محیط کاری مونتاژ (Assembly Model)
 • محیط کاری تهیه نقشه دو بعدی (Drawing Model)
 • مقایسه نرم افزار با سایر برنامه های مشابه
 • اصطلاحات مورد استفاده در نرم افزار
 • صفحه ترسیم (plane)
 • ترسیم دوبعدی (۲D sketch)
 • جزء ترسیمی (segment)
 • وجه جانبی (Face)
 • لبه (Edge)
 • گوشه (Vertex)
 • فرآیند ترسیم قطعه در نرم افزار
 • انتخاب صفحه ترسیم (Plane)
 • ایجاد ترسیم دو بعدی (۲D sketch)
 • تبدیل ترسیم دو بعدی به اولین نمایه (Feature)
 • ورود به محیط کاری ترسیم ۲D sketch
 • چگونگی وارد شدن به بخش ترسیم دو بعدی(۲D Sketch)
 • معرفی محیط کاری ترسیم
 • تنظیم سیستم واحد ها (Units)
 • تشریح فرمانهای sketch tools(Grid-snap to point- construction/standard Element)
 • تشریح فرمان های قیود : (Constraint(constraints Defined in Dialog Box-Constraint-Contact Constraint
 • تشریح نوار ابزار نما (….,View (Fit All in- Isometric View  
 • ترسیم اولین پروفیل دو بعدی با فرمان هایprofile(profile-line -rectangle-point & Axis-Spline
 • روش های انتخاب موضوعات ترسیمی
 • روش های پاک کردن موضوعات ترسیمی
 • روشهای مشاهده قیود
 • روش های حذف قیود
 • ویرایش مقدار اندازه های پارامتریک
 • روش تعیین واحد مقدار اندازه
 • تشریح نوار ابزار Tools(Sketch Analysis)
 • فرمانهای ویرایش دوبعدی(operation(Corner-Chamfer-trim-(Mirror-Rotate-Offset)-Project 3D Elements
 • تشریح ابزارهای اندازه برداری دو بعدی(Measure(Measure Between-Measure
 • اتمام محیط ۲بعدی نرم افزار و ورود به محیط ۳ بعدی(Workbench(Exit Workbench-Sketcher
 • تشریح نوار ابزارهای ایجاد کننده قطعه ۳بعدی (Sketch-Based(Pad-Pocket-Shaft-Hole
 • ادامه تشریح همراه با حل مثال عملی ابزارهای ایجاد کننده قطعه ۳ بعدیSketch-Based(Groove-Rib-Slot-Stiffener
 • تشریح ابزارهای ایجاد کننده صفحه های ترسیمReference Elements(Plane)
 • تشریح فرمان های ویرایش سه بعدی Transformation Features(Mirror-Rectangular Pattern-Circular Pattern-Scaling)
 • ادامه تشریح ابزارها ایجاد کننده صفه همراه با مثال های عملی Reference Elements(Plane)
 • ادامه تشریح نوار ابزارهای ویرایش و ایجاد پوسته Dress-Up Features(Edge Fillet –Chamfer-Shell-Thickness)
 • ادامه تشریح ابزارها ایجاد کننده صفه همراه با مثال های عملی (Reference Elements(Plane
 • اتمام محیط Partو شروع محیط مونتاژ(Assemblyو توضیح این محیط و کاربرد آن در نقشه های اجرایی
 • توضیح نقشه های مرکب و انفجاری جهت فهم بهتر مطالب این محیط
 • تشریح ابزارهایساختار محصول (Product Structure Tools(Product – Existing Component-Part-Component
 • ادامه تشریح ابزارهای ساختار محصول (….,Product Structure Tools(Existing Component with positioning
 • توضیح مفهوم درجه ازادی و تشریح نوار ابزار جابجایی قطعه (Move(Manipulation-Snap-Explode
 • تشریح نوار ابزار قید گذاری در محیط مونتاژ   Constraints(Coincidence – Contact – Offset – Angle –Fix Component)
 • توضیح طریقه حدف و ویرایش قید ها مونتاژی همراه با مثال عملی و کاربردی
 • توضیح نوار ابزار انتخاب جنس قطعات Apply Material همراه با توضیح کامل نوار ابزار View
 • تشریح نوار ابزار تجزیه و تحلیل مونتاژ(Space Analysis(Clash- Sectioning-Distance and Band Analysis
 • مرور کلی بر فرمانهای کاربردی محیط مونتاژ نرم افزار به جهت کاربردی بودن
 • اتمام محیط کاری مونتاژ و ورود به محیط (Drafting)محیط خروجی یا محیط نهایی جهت تهیه نقشه های اجرایی
 • توضیح و تشریح اصول نقشه کشی صنعتی (تلرانس ها – انطباقات – کیقیت سطح –نما گیری– برش)و طراحی صنعتی
 • تشریح نوار ابزارهای نماگیری(Views(Front View –Unfolded View-Isometric View-Projection View
 • تشریح نوار ابزارهای برش و طریقه گرفتن اصولی برش از قطعهOffset Section View
 • تشریح طریقه گرفتن جزیبات قطعه برای نقشه ای اجراییDetail View and Broken View
 • توضیح اصول اندازه گذاری و انواع اندازه گذاری در نقشه های صنعتی
 • تشریح نوار ابزار اندازه گذاری(Dimensioning (Datum Feature-Dimensions
 • تشریح نوار ابزار حاشیه نویسی در محیط نقشه (Annotations(Roughness Symbol
 • توضیح کاربرد کادر و جدول در نقشه های صنعتی و طریقه ایجاد آن توسط نرم افزار
 • طریقه تهیه نقشه ای انفجاری و مونتاژی و تهیه پارت لیست قطعات و حل چند مثال کاربردی