در حال بارگیری ...

آموزش الکترونیکی

خانه خدمات جزئیات خدمات

آموزش الکترونیکی

50

در حیطه مدیریت اداری و منابع انسانی ، مالی و حسابداری ، فنی مهندسی ، کیفیت بهره وری ، اقتصاد ، بازرگانی ، IT ، زیست محیطی ، حقوق و صنایع ، روانشناسی و مدیریت شهری و مدیریت انرژی دوره های غیرحضوری برگزار می گردد.