در حال بارگیری ...

راهکار های دانشگاهی

خانه خدمات جزئیات خدمات

راهکار های دانشگاهی

20

دانشگاهها بعنوان مراجع معتبر آموزشی در کشور می توانند با بهره گیری از سامانه یادگیری الکترونیکی علاوه برای آموزش های دانشجویی، دوره های آموزشی ضمن خدمت و آزاد خود را نیز بصورت الکترونیکی برگزار نمایند