در حال بارگیری ...

لینک ورود به کلاس

لینک ورود به کلاس

 آموزش شهرداران شهرداری های استان مازندران         

 

آموزش هفت مهارت کامپیوتر ( اداری )                    

 

عیب یابی شبکه های کامپیوتری                                  

 

(مجازی سازی Vmware -vcp)               

 

نقش ها و وظایف مهندس ناظر                                  

 

آشنایی با کمیسیون های شهرداری                              

 

مبانی نظارت بر اجرای ملی مقررات ساختمان              

 

فنون متره و برآورد و صورت وضعیت ها                    

 

ارزیابی سهم تاخیرات پروژه                                        

 

کمیسیون ماده 77قانون شهرداری                              

 

اداره امور دفتری                                                      

 

کلاس های دپارتمان معماری   

  Revit  (نباتی شنبه و چهارشنبه   )                  

 

Autocad ( نباتی دوشنبه ها )                   

 

3DMAX سه شنبه ها استاد نباتی                              

 

3DMAX شنبه ها استاد نباتی                         

 

Autocadچهارشنبه ها استاد نباتی                            

                                               دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

Asp.net دوشنبه ها ( گروه اول)                                

 

 Asp.net یکشنبه و سه شنبه (گروه دوم )                   

 

 

Asp.net یکشنبه و سه شنبه ( گروه سوم )                   

 

7 مهارت کامپیوتر عمومی استاد نوروزی                       

 

 

ورد و اکسل پنجشنبه استاد نوروزی                               

 

هفت مهارت کامپیوتر نوجوان (پنج شنبه استاد نوروزی)  

 

 

icdl  هفت مهارت شنبه دوشنبه استاد نوروزی              

                                                       دپارتمان زبان های خارجه

passages 1A استاد نباتیان دوشنبه چهارشنبه               

passages 1D استاد نباتیان شنبه دوشنبه                     

inter1d رویین پنجشنبه                                           

 

 inter2a نباتیان شنبه دوشنبه ها                                  

 

inter3Bاستاد نباتیان پنجشنبه ها                                 

 

inter2C استاد نباتیان پنجشنه ها                                 

 

inter1c گزیان یکشنبه چهاشنبه                                 

 

 

littlepocket خانم احمدی یکشنبه سه شنبه                    

 

inter1b رویین یکشنبه سه شنبه ها                           

 

english time 2bکاردوست شنبه                             

 

 

english time 6a رستمی شنبه و دوشنبه                   

 

صادقی english time4bشنبه ها                               

 

Inter2A یکشنبه سه شنبه ها رویین                            

 

inter 1C استاد نباتیان یکشنبه سه شنبه                        

 

ریاضی چهارم خانم  جعفری                                          

 

ریاضی پنجم استاد جعفری                                          

فن بیان خانم باقری نوجوانان                                       

 

  فن بیان خانم باقری بزرگسالان