در حال بارگیری ...

برگزاری دوره آموزشی با عنوان آشنایی مقدماتی با کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

خانه مطالب گروه اصلی جزئیات مطلب

برگزاری دوره آموزشی با عنوان آشنایی مقدماتی با کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

برگزاری دوره اموزشی آشنایی مقدماتی با کمیسیون ماده 100قانون شهرداری ها

به نقل از خبر گزاری دیباگران :دوره آموزشی مذکور با عنوان آشنایی مقدماتی با کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها تشکیل گردید

که دراین مفاد ماده100قانون شهرداری تبصره های 11گانه ذیل آن مورد بررسی قرار گرفته و همچنین ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و سازهای واقع در محدوده و حریم شهر توضیح داده شد.

درج نظر