'زبان خارجه'

زبان خارجه

interchange 3 A
980,000 تومان

interchange 3 A

مدت زمان دوره : 28 ساعت

Intro 1 B
980,000 تومان

Intro 1 B

مدت زمان دوره : 28 ساعت

interchange 1 C
980,000 تومان

interchange 1 C

مدت زمان دوره : 28 ساعت

ٍEnglish time 5 B
980,000 تومان

ٍEnglish time 5 B

مدت زمان دوره : 24 ساعت

ٍEnglish time 5 B

بیشتر بخوانید
English Time 3B
980,000 تومان

English Time 3B

مدت زمان دوره : 24 ساعت

ٍEnglish Time 4 A
980,000 تومان

ٍEnglish Time 4 A

مدت زمان دوره : 24 ساعت

ٍEnglish Time 4 A

بیشتر بخوانید
ٍEnglish Time 6B
980,000 تومان

ٍEnglish Time 6B

مدت زمان دوره : 24 ساعت

ٍEnglish Time 6B

بیشتر بخوانید
English Time 1 A
980,000 تومان

English Time 1 A

مدت زمان دوره : 24 ساعت

English Time 1 A

بیشتر بخوانید
Passages 1/D
980,000 تومان

Passages 1/D

مدت زمان دوره : 28 ساعت