در حال بارگیری ...

بهدخت رضا زاده

خانه اساتید جزئیات اساتید
بهدخت رضا زاده

بهدخت رضا زادهاستاد زبان انگلیسی

دارای مدرک کانون زبان ایران

دارای مدرکTTC

سابقه 4 سال تدریس در آکادمی زبان کودک

سابقه 1 سال تدریس در مهد کودک

سابقه ی1 تدریس در مدرسه دخترانه پیشتازان

سابقه 1 سال تدریس در مدرسه پسرانه دیباگران