دپارتمانها

فنی حرفه ای

فنی مهندسی( معدن و نقشه برداری )

هنر ( گرافیک )

فنی مهندسی( مکانیک )

فنی مهندسی( مکانیک )

فنی مهندسی(نفت و گاز و پتروشیمی)

فنی مهندسی( صنایع )

فنی مهندسی( آمار و ریاضی )

فنی مهندسی( گروه برق و الکترونیک )

فنی مهندسی( گروه برق و الکترونیک )

فنی مهندسی( گروه عمران )

ICT کودکان و نوجوانان

زبان های خارجه

زبان های خارجه

فناوری اطلاعات IT

فنی مهندسی( گروه معماری )